Regulamin direct billing

I. Wstęp


1. Niniejszy regulamin Serwisu www oraz Usługi Direct Billing „info” (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu https://infonumer.pl
2. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług Direct Billing.


II. Definicje


1. Serwis internetowy - „Serwis” - oznacza serwis, dostępny na stronie https://infonumer.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która zarejestrowała się w serwisie.
3. Direct Billing jest to subskrypcja SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść, za którą użytkownik dokonuje opłaty.
4. Usługa Direct Billing „info” - usługa subskrypcji Premium , którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości od dnia zapisania zamówione treści tj. informacje o aktywacji (przedłużeniu działającej usługi). Koszt odebrania wiadomości sms ponosi użytkownik. Warunkiem skorzystania z serwisu jest posiadanie środków na koncie oraz przebywanie w zasięgu sieci komórkowej.
5. Rejestracja – polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podania numeru telefonu i kodu PIN który będzie hasłem
6. Program – aplikacja udostępniana Użytkownikowi po aktywowaniu Usługi info


III. Zasady ogólne


1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:
a) naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników;
b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
c) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia
prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
d) naruszać poprzez swoje działanie, jakichkolwiek praw i interesów osób prywatnych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji, itp., a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie wiadomości SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika.
3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji wyłącznie swoje prawdziwe i zgodne z prawem dane, a w szczególności należący wyłącznie do niego aktywny adres e-mail. Za posłużenie się przez użytkownika adresem e-mail innej osoby właściciel serwisu https://mp3youtube.pl nie ponosi odpowiedzialności.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu pobierania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


IV. Uzyskanie dostępu do Serwisu i skorzystanie z Usługi Direct billing


1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów serwisu bez limitu po dokonaniu aktywacji serwisu aż do czasu jego dezaktywacji.
2. W celu skorzystania z Usługi Direct Billing „info” (aktywacji serwisu) użytkownik powinien przeprowadzić rejestrację na stronie internetowej https://infonumer.pl i (w zależności od operatora), web-rejestrację, dzięki czemu otrzyma na swój telefon komórkowy kod PIN. Kod ten należy podać w formularzu serwisu internetowego po zarejestrowaniu się. Usługa będzie dostępna od 1.12.2018 r. do odwołania.
3. Kod PIN, o którym mowa w pkt. 2 wysłany zostanie w wiadomości sms na telefon Użytkownika niezwłocznie po aktywowaniu usługi.
4. Koszty wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora.
5. Użytkownik aktywujący subskrypcję usługi „info” wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie na podany przez siebie numer telefonu.
6. Użytkownik otrzyma określoną ilość wiadomości przedłużających, zależnie od pakietu jaki wybierze.

1 zł netto (1,23 z vat) 1 dzień ważności konta. Odnowienie codziennie

 
7. Ważność konta będzie odnawiania automatycznie aż do rezygnacji z dalszej usługi
8. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
9. W celu zakończenia działania usługi „info” (dezaktywacji serwisu) należy wysłać sms dezaktywacyjny o treści XXX na numer YYY
10. Wiadomość dezaktywująca usługę musi być w każdym przypadku wysłana z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona.
11. W celu korzystania z Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.
12. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.
13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
14. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że aktywując usługę Direct Billing „info” będzie miał możliwość uzyskania dostępu do informacji o numerach telefonów
15. Użytkownik oświadcza, że zna zasady i sposób działania strony i w szczególności liczy się z możliwością pobrania treści, których pobranie może stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata. Od użytkownika zależy jaki link do pobrania wskaże.
16. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie informacji
17. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od właściciela strony niniejszej
internetowej z tytułu naruszenia przez Użytkownika (subskrybenta) praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata w związku z pobraniem przez Użytkownika (subskrybenta) treści naruszających te prawa za pomocą niniejszego programu.
18. Serwis infonumer.pl jest serwisem legalnym gromadzącym informacje o numerach telefonów oraz użytkownikach. Informacje pochodzą od innych internautów którzy dzielą się wiedzą w serwisie


V. Postanowienia końcowe


1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie https://infonumer.pl/regulamindirectbilling .
2. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.
3. Przystępując do korzystania z Serwisu i Usługi Direct Billing "info" użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
4. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy składać w formie elektronicznej na adres email: info@infonumer.pl bądź pisemnie na adres „Dostawcy”. Reklamacje powinny zawierać datę i numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika.
6. Reklamacja może tyczyć się okresu jedynie 30 dni wstecz od chwili jej zgłoszenia i działania usługi. Okres powyżej 30 dni wstecz nie będzie rekompensowany w razie ewentualnych reklamacji. Rozpatrzenie takiej reklamacji będzie realizowane zgodnie z pkt V.5.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczne zapoznania się Użytkownika z ewentualnymi kosztami korzystania z usługi.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10 Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
11. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oraz Usługi Direct Billing „info” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego treść.
12. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług
dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

W przypadku aktywacji dostępu poprzez SMS MO należy wysłać sms na numer 92521 (cena 30,75 zł z vat). Zakupiony kod umożliwia dokonanie 100 sprawdzeń informacji. Obsługę płatności sms prowadzi Adconnect sp. z o.o. sp.k. ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa NIP 5272844973 zwanym dalej „Dostawcą”.

Lubisz naszą stronę i chciałbyś polecić ją Swoim znajomym. Polecaj nas na serwisach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter. Pomóż nam rozwijać wspólny projekt

© Infonumer.pl - All rights reserver. Wszystkie prawa zastrzezone