Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU i APLIKACJI Infonumer
prowadzonego przez SIecreklamowa.pl Piotr Sochan ul. Ogrodnicza 4G/1 05-082 Stare Babice NIP
9211810551 REGON 951205869
§ 1. Cel Polityki Prywatności
1. Celem Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest określenie zasad gromadzenia,
przetwarzania, powierzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez
Serwis od jego użytkowników.
2. Zadaniem Polityki jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z
wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
§ 2. Administrator danych osobowych Serwisu
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest: SPOKEO Piotr Sochan ul. Ogrodnicza
4G/1 05-082 Stare Babice NIP 9211810551 REGON 951205869
§ 3. Definicje
Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać
im następujące znaczenie:
1. „RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
2. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę;
3. „Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
4. „przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o
których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
5. „Serwis” - oznacza serwis internetowy dostępny pod obecnym adresem url na którym
znajduje się niniejszy dokument
6. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, zarówno posiadającą zarejestrowane konto w
Serwisie, jak i nieposiadającą takiego konta, która przegląda Serwis lub korzysta z usług
świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.
§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Serwis nie przetwarza żadnych Danych Osobowych w przypadku Użytkowników, którzy
tylko przeglądają Serwis.
2. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz
innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Serwis pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach:
a) gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
b) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do świadczenie na
ich rzecz usług przez Administratora;
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika.
4. Serwis zapewnia, że:
a) co do zasady będą przetwarzane wyłącznie te Dane Osobowe, które są niezbędne dla
osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;
b) dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami prawa;
c) podejmuje on działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych;
d) umożliwia on osobom, których Dane Osobowe przetwarza, wykonywanie swoich praw;
e) spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest przez niego
należycie udokumentowane;
f) stosuje on środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności,
integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych Danych Osobowych.
5. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) w celu obsługi konta i transakcji Użytkownika oraz rozwiązywania problemów
technicznych;
b) w celu założenia konta dla Użytkownika oraz jego zarządzania;
c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
d) w celach marketingowym, analitycznym i dopasowania treści stron internetowych do
preferencji i zainteresowań, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
e) w celu wykrywania botów i nadużyć w usługach.
§ 5Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych
1. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, Użytkownik
ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
§ 6.Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia względem Administratora:
1. prawo dostępu do przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
2. prawo do przenoszenia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika, tj.
do otrzymania od Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
§ 7. Call Log
1. Aplikacja uzyskuje dostęp do Call Logu (historia połączeń) po otrzymaniu zgody od użytkownika. Aplikacja nie wysyła historii rozmów użytkownika na serwer ani jej nie przetwarza. Aplikacja wysyła na serwer numer telefonu wybrany przez użytkownika w celu sprawdzenia czy numer jest oznaczony jako potencjalnie niebezpieczny (spam)
2. W przypadku aktywnej blokady, aplikacja wysyła również numery telefonów połączeń przychodzących w celu sprawdzenia czy numer jest oznaczony jako potencjalnie niebezpieczny (spam) i czy należy go zablokować. Wysłane na serwer numery telefonów są wykorzystywany wyłącznie do sprawdzenia danych w bazie - nie są nigdzie zapisywane, gromadzone, ani dodatkowo przetwarzane

 

Lubisz naszą stronę i chciałbyś polecić ją Swoim znajomym. Polecaj nas na serwisach społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter. Pomóż nam rozwijać wspólny projekt

© Infonumer.pl - All rights reserver. Wszystkie prawa zastrzezone